Prosjektstyring

All the posts published.

Spørsmålet i denne posten er om mandatet og den finansielle bruken av vår felles nasjonale finansielle formue og handlefridom gir oss den beste avkastninga på lang sikt? Gjeng våre finansielle ressursar og avkastninga av oljeformuen til det den var tiltenkt i starten på oljealderen? Bør fordelinga vere annleis slik at vi oppnår ei sikrare og høgre langsiktig avkastning? Poenget er å vise korleis vi kan forvalte oljeformuen enda betre …

Read More →

The information you find in this web address of Astanel AS (https://www.astanel.no), subpages and posts are solely intended as general information and are not customized or thought for any individual advises. The reader should therefore not act, trade or use the information read or downloaded from this web address. The person, organisation or company with investing purposes should get advises from skilled and specialists within the individual areas.     …

Read More →

Informasjonen som de finn på Astanel AS sitt webområde (https://www.astanel.no) med undersider og postar, er kunn meint som generell informasjon og er ikkje tilpassa eller tenkt til individuell rådgiving. Lesaren bør såleis ikkje handle med utgangspunkt i informasjon som er henta eller lest på dette webområdet. Den som skal investere bør innhente råd frå fagkyndige og spesialistar innanfor det enkelte område. Vi gjer merksam på at informasjonen på området …

Read More →

Astanel brukar vanlegvis den kjende metodikken om “Forbedring i 7 trinn” når vi får eit nytt prosjekt eller oppdrag. Prosessen kan visast med fylgjande figur her nemnt som endringsleiing (Change Management) : Systematikken er ei utviding av PUSH syklusen – Planlegg-Utfør-Studer-Handle. Vi startar alltid med prosjektforståinga: Kva er prosjektoppdraget?Kvifor er det viktig?Korleis vedkjem det dine kundar?Kva vil vere ei forbetring? I dei neste postane kjem vi til å sette …

Read More →

Astanel sine kundar og leverandørar kan no motta og sende elektroniske faktura til selskapet og på denne måten få ein raskare og betre handsaming av rekneskapsinformasjonen. Leverandørane kan sende sine elektroniske faktura til ELFA registeret der Astanel AS er registrert. Kundar som ynskjer å motta elektroniske faktura kan ta kontakt på e-post, via sosiale media eller telefon.

Astanel | Prosjektstyring